[DIY] Tổng hợp links các bộ thẻ có sẵn

Mẹ Dạy Bé

Flashcards 1_ Sea Creatures (Động vật Biển)

Flashcards 2_ Farm Animals (Động vật ở Nông trại)

Flashcards 3_ Flying Animals (Động vật Biết Bay)

Flashcards 4_ Highland Animals (Động vật ở Cao nguyên)

Flashcards 5_Jungle Animals (Động vật Rừng)

Flashcards 6_ Animal Families (Gia đình Động vật) – Mẹ Dạy Bé

Flashcards 7-8-12_ Human Body (Cơ thể người), Musical Instruments (Nhạc cụ) & Actions (Hành động) _ MẹDạyBé

Xem thêm cách tráo thẻ tại đây và cách làm thẻ tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *